Pārbaudes

Elektroenerģijas sadales un pārvades apakšstacijās līdz 330kV apmācīts un kompetents personāls veic releju aizsardzības un automātikas konfigurēšanu un ieregulēšanu.
Izmantojot Omicron testa aprīkojumu veicam releju aizsardzības, kopdarbības ar vadības sistēmu un mērmaiņu pārbaudes objekta nodošanai ekspluatācijā.
Sekojot jaunākajām tendencēm augstspriegumu apakšstaciju risinājumiem esam ieguvuši sertifikātu par digitālo apakštaciju releju aizsardzības ieregulēšanu un pārbaudi.